Αποφ-18635/56/89.
Εγκ-56/89
[ ΙΣΧΥΕΙ απο 11.7.1989 ]

"Ερμηνεία της παρ.10 του Αρθρον-9 του Ν-1577/85 (ΓΟΚ/85)".

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθ.27 παρ.2 του Ν-1577/85 "ΓΟΚ".
2. Τις διατάξεις του άρθ.9 παρ.10 του Ν-1577/85 "ΓΟΚ".
3. Το υπ'αρ.50364/5910/11.10.88 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδ. Θεσσαλονίκης.
4. Την από 25.4.89 σχετική με το θέμα εισήγηση της καθ' ύληαρμόδιας Δ/νσης Οικοδ. και Κτιριοδ. Κανονισμών.
5. Την υπ'αρ.226/14/17.5.89 γνωμοδότηση του Κεντρικού ΣΧΟΠ.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε :

Σε περίπτωση που κατασκευάζεται κτίριο με κτιριακούς όγκους που έχουν διαφορετικό πραγματοποιούμενο ύψος, για τον υπολογισμό του συντελεστή κατ' όγκο εκμετάλλευσης θα ληφθεί ο μέγιστος αριθμός ορόφων που πραγματοποιείται στο κτίριο, με τον οποίο γίνεται εξάντληση του σ.δ. του οικοπέδου".

ΣΧΕΤ-ΝΟΜ Παρ.10 του Αρθ-9 του ΓΟΚ/85.