"Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού".

(Ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη δια του ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α).

ΜΕΡΟΣ Ι - ΟΡΙΣΜΟΙ.

'Αρθρον 1: ΙΣΧΥΣ ΟΡΙΣΜΩΝ.

'Αρθρον 2: ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΙΣ - ΚΩΜΗ.

'Αρθρον 3: ΣΧΕΔΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΙΜΟΣ ΕΚΤΑΣΙΣ - ΓΡΑΜΜΗ ΔΟΜΗΣΕΩΣ.

'Αρθρον 4: ΟΙΚΟΠΕΔΟΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΟΥ.

'Αρθρον 5: ΔΟΜΗΣΙΜΟΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΟΜΗΣΙΜΟΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ - ΠΟΣΟΣΤΟΝ ΚΑΛΥΨΕΩΣΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΕΩΣ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ.

'Αρθρον 6: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ.

'Αρθρον 7: ΠΑΡΟΔΙΑ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ - ΒΟΗΘΗΤ.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.

'Αρθρον 8: ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ.

'Αρθρον 9: ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΙ ΚΛΠ ΟΔΟΙ, ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΟΥ.

'Αρθρον 10:ΦΕΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ.

'Αρθρον 11:ΚΤΙΡΙΟΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΟΥ.

'Αρθρον 12:ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ. ΧΩΡΟΙ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘ.ΧΡΗΣΕΩΣ.

'Αρθρον 13:ΥΨΗ ΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ.

'Αρθρον 14:ΒΟΘΡΟΙ.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α: Η δόμησις κατά το συνεχές σύστημα.

'Αρθρον 15:ΧΩΡΟΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΝ ΔΟΜΗΣΕΩΣ. ΧΩΡΟΙ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.

'Αρθρον 16:ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΡΤΙΟΤΗΤΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ.

'Αρθρον 17:ΠΟΣΟΣΤΟΝ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ.

'Αρθρον 18:ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ ΑΦΙΕΜΕΝΟΝ ΑΚΑΛΥΠΤΟΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ. ΘΕΣΙΣ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΤΩ ΟΙΚΟΠΕΔΩ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.

'Αρθρον 19:ΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΝ ΤΩ ΟΙΚΟΠΕΔΩ.

'Αρθρον 20:ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ. ΕΛΑΧΙΣΤΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΘΕΑΣ.

'Αρθρον 21:ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.

'Αρθρον 22:ΜΕΓΙΣΤΟΝ ΥΨΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ. ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΥΨΟΣ ΟΡΟΦΟΥ.

'Αρθρον 23:ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΟΡΟΦΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.

'Αρθρον 24:ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.

'Αρθρον 25:ΣΤΟΑΙ.

'Αρθρον 26:ΤΟΙΧΟΙ ΠΑΡΑ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ. ΜΕΣΟΤΟΙΧΟΙ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β: η δόμησις κατά το ασυνεχές σύστημα.

'Αρθρον 27:ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑ.

'Αρθρον 28:ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΕΙΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ.

'Αρθρον 29:ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

'Αρθρον 30:ΠΟΣΟΣΤΟΝ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ.

'Αρθρον 31:ΣΥΣΧΕΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΟΥ ΠΑΝΤΑΧΟΘΕΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ: η δόμησις κατά το πανταχόθεν ελεύθερον σύστημα.

'Αρθρον 32:ΧΩΡΟΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΝ ΔΟΜΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ. ΧΩΡΟΙ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.

'Αρθρον 33:ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΡΤΙΟΤΗΤΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ.

'Αρθρον 34:ΠΟΣΟΣΤΟΝ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ.

'Αρθρον 35:ΜΕΓΙΣΤΟΝ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗΝ. ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΥΨΟΣ ΟΡΟΦΩΝ.

'Αρθρον 36:ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.

'Αρθρον 37:ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΤΙΡΙΟΥ.

'Αρθρον 38:ΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΝ ΤΩ ΟΙΚΟΠΕΔΩ. ΕΛΑΧΙΣΤΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ ΑΦΙΕΜΕΝΩΝ ΠΛΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

'Αρθρον 39:ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ. ΕΛΑΧΙΣΤΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΘΕΑΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ: οικοδομικόν σύστημα ελευθέρας δομήσεως.

α) Αμιγής ελευθέρα δόμησις.

'Αρθρον 40:ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ.

'Αρθρον 41:ΕΓΚΡΙΣΙΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ.

'Αρθρον 42:ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΕΩΣ.

'Αρθρον 43:ΠΟΣΟΣΤΟΝ ΚΑΛΥΨΕΩΣ.

'Αρθρον 44:ΗΛΙΑΣΜΟΣ.

'Αρθρον 45:ΠΟΣΟΣΤΟΝ ΗΛΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ.

'Αρθρον 46:ΦΩΤΙΣΜΟΣ.

'Αρθρον 47:ΥΨΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΙΣ ΓΩΝΙΩΝ ΚΑΤΟΨΕΩΣ ΚΤΙΡΙΟΥ.

'Αρθρον 48:ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.

'Αρθρον 49:ΕΛΑΧΙΣΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.

'Αρθρον 50:ΕΞΩΣΤΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΙ - ΚΛΕΙΣΤΟΙ.

'Αρθρον 51:ΕΚΔΟΣΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ.

β) Ελευθέρα δόμησις εντός υφισταμένων οικισμών.

'Αρθρον 52:ΑΡΤΙΟΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ. ΚΑΛΥΨΙΣ.

'Αρθρον 53:ΕΞΩΣΤΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΙ - ΚΛΕΙΣΤΟΙ.

'Αρθρον 54:ΜΕΓΙΣΤΟΝ ΥΨΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΕΛΑΧΙΣΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΟΜΗΣΕΩΣ.

'Αρθρον 55:ΕΛΑΧΙΣΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ.

'Αρθρον 56:ΕΛΑΧΙΣΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΕΓΕΙΡΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ.

'Αρθρον 57:ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΙΣ ΗΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΞ ΚΤΙΡΙΩΝ.

'Αρθρον 58:ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.

'Αρθρον 59:ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΔΕΙΩΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε: η δόμησις κατά το σύστημα της ελευθέρας συνθέσεως.

'Αρθρον 60:Η ΔΟΜΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ: η δόμησις κατά το μικτόν οικοδομικόν σύστημα.

'Αρθρον 61:ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

'Αρθρον 62:ΠΟΣΟΣΤΟΝ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ.

'Αρθρον 63:ΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΝ ΤΩ ΟΙΚΟΠΕΔΩ.

'Αρθρον 64:ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΗΚΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΟΨΕΩΣ ΚΤΙΡΙΟΥ.

'Αρθρον 65:ΚΤΙΡΙΟΝ ΕΝ ΕΠΑΦΗ ΠΡΟΣ ΑΜΦΟΤΕΡΑ ΤΑ ΠΛΑΓΙΑ ΟΡΙΑ.

'Αρθρον 66:ΕΛΑΧΙΣΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ.

'Αρθρον 67:ΣΥΣΧΕΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΧΟΥΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ: η δόμησις κατά σύστημα των πτερύγων.

'Αρθρον 68:ΠΕΡΙΟΧΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

'Αρθρον 69:ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΡΤΙΟΤΗΤΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ.

'Αρθρον 70:ΠΟΣΟΣΤΟΝ ΚΑΛΥΨΕΩΣ.

'Αρθρον 71:ΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ.

'Αρθρον 72:ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΥΨΟΣ ΟΡΟΦΟΥ. ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΥ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η: διατάξεις εφαρμοζόμεναι εις άπαντα τα συστήματα δομήσεως.

'Αρθρον 73:ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΙΝ ΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΙΜΑ.

'Αρθρον 74:ΠΟΣΟΣΤΟΝ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΝΤΟΣ ΕΙΣ ΠΛΕΙΟΝΑΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ.

'Αρθρον 75:ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΕΩΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΝΤΟΣ ΕΙΣ ΠΛΕΙΟΝΑΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ.

'Αρθρον 76:ΙΣΧΥΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ.

'Αρθρον 77:ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.

'Αρθρον 78:ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ.

'Αρθρον 79:ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Η ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.

'Αρθρον 80:ΑΣΚΗΣΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.

'Αρθρον 81:ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ.

'Αρθρον 82:ΚΛΙΜΑΚΕΣ - ΒΑΘΜΙΔΕΣ - ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ.

'Αρθρον 83:ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑΙ ΠΡΟΕΞΟΧΑΙ.

'Αρθρον 84:ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑΙ ΠΡΟΕΞΟΧΑΙ. ΕΞΩΣΤΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΙ & ΚΛΕΙΣΤΟΙ.ΠΡΟΣΤΕΓΑΣΜΑΤΑ

'Αρθρον 85:ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ.

'Αρθρον 86:ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ ΠΛΑΓΙΩΝ, ΤΩΝ ΟΠΙΣΘΙΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ.

'Αρθρον 87:ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑΙ ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.

'Αρθρον 88:ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ. ΘΕΣΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΩΝ.

'Αρθρον 89:ΣΤΗΘΑΙΑ.

'Αρθρον 90:ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ.

'Αρθρον 91:ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.

'Αρθρον 92:ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ.

'Αρθρον 93:ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝΤΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ.

'Αρθρον 94:ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ.

'Αρθρον 95:ΔΟΜΗΣΙΣ ΠΑΡΑ ΤΑ ΡΕΥΜΑΤΑ.

'Αρθρον 96:ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΠΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ.

'Αρθρον 97:ΟΜΒΡΙΑ ΥΔΑΤΑ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ.

'Αρθρον 98:ΕΠΙΣΤΡΩΣΙΣ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ.ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΦΥΤΕΙΩΝ

'Αρθρον 99:ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ - ΒΟΘΡΟΙ - ΥΠΟΝΟΜΟΙ.

'Αρθρον 100:ΔΟΥΛΕΙΑΙ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

'Αρθρον 101:ΚΤΙΡΙΟΝ ΝΟΜΙΜΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΝ. ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΕΥ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΓΕΡΘΕΝΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ: παρεκλήσεις.

'Αρθρον 102:ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α: λεβητοστάσια & αποθήκαι καυσίμων,εγκαταστάς. κεντρικής θέρμανσεως

'Αρθρον 103:ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ.

'Αρθρον 104:ΤΟΙΧΟΙ, ΟΡΟΦΑΙ, ΔΑΠΕΔΑ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΙΣ.

'Αρθρον 105:ΕΞΟΔΟΙ, ΘΥΡΑΙ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ.

'Αρθρον 106:ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ.

'Αρθρον 107:ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ - ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ - ΚΑΠΝΟΣΥΛΛΕΚΤΑΙ.

'Αρθρον 108:ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ.

'Αρθρον 109:ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β: συλλογικαί κεραίαι τηλεοράσεως και ραδιοφωνίας - αλεξικέραυνα.

'Αρθρον 110:ΣΥΛΛΟΓΙΚΑΙ ΚΕΡΑΙΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ: υδραυλικαί εγκαταστάσεις.

'Αρθρον 111:ΥΔΡΑΥΛΙΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ: ηλεκτρομηχανολογικαί εγκαταστάσεις.

'Αρθρον 112:ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΜΕΡΟΣ IV: ΗΧΟΜΟΝΩΣΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ.

'Αρθρον 113:ΑΠΑΙΤΗΣΙΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΕΩΣ.

'Αρθρον 114:ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.

'Αρθρον 115:ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΕΚΤΗ ΗΧΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.

'Αρθρον 116:ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΣ.

'Αρθρον 117:ΔΥΝΑΤΟΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΡΘΡΩΝ.

ΜΕΡΟΣ V: ΑΔΕΙΑΙ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ.

'Αρθρον 118:ΑΔΕΙΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ.

'Αρθρον 119:ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

'Αρθρον 120:ΠΡΟΣΤΙΜΟΝ ΕΠΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ.

'Αρθρον 121:ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ.

'Αρθρον 122:ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.

'Αρθρον 123:ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ.

'Αρθρον 124:ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ.

ΜΕΡΟΣ VI: ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

'Αρθρον 125:ΕΚΤΑΣΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ.

'Αρθρον 126:ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ.

'Αρθρον 127:ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

'Αρθρον 128:ΤΗΡΟΥΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

'Αρθρον 129:ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

'Αρθρον 130:ΕΝΑΡΞΙΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.